Bài tuyên truyền lịch sử Đảng bộ xã Gia Phương hướng tới đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 . bài 1

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế nông nghiệp đạt được một số kết quả quan trọng, tuy nhiên do vận dụng quy luật kinh tế không phù hợp, nên kinh tế cả nước, từng địa phương suy giảm. Đặc biệt, lương thực, thực phẩm thiêu trâm trọng, hàng hoả khan hiểm, giá cả hàng hoá tăng, lạm phát với tốc độ “phi mã” hơn 700%. Đất nước lâm vào khủng hoảng. Bên cạnh đó, các thê lực thù địch tăng cường hoạt động can thiệp, chống phá sự nghiệp cách mạng. Lũ lụt liên tục diễn ra đe doạ nghiêm trọng tới kinh tê và đời sông của nhân dân.

CHƯƠNG VI

THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐĂNG

(1986 - 1995)

I. TĂNG CƯỜNG KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (1986-1991)

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế nông nghiệp đạt được một số kết quả quan trọng, tuy nhiên do vận dụng quy luật kinh tế không phù hợp, nên kinh tế cả nước, từng địa phương suy giảm. Đặc biệt, lương thực, thực phẩm thiêu trâm trọng, hàng hoả khan hiểm, giá cả hàng hoá tăng, lạm phát với tốc độ “phi mã” hơn 700%. Đất nước lâm vào khủng hoảng. Bên cạnh đó, các thê lực thù địch tăng cường hoạt động can thiệp, chống phá sự nghiệp cách mạng. Lũ lụt liên tục diễn ra đe doạ nghiêm trọng tới kinh tê và đời sông của nhân dân.

Để thảo luận, nắm vững Văn kiện (Dự thảo) Đại hội VI của Đảng, ngày 21-22/4/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Phương (lần thứ XV) được tiên hành, có 97 đại biểu đại diện hơn một trăm đảng viên) tham dự. Đại hội thảo luận đường lối đối mới toàn diện đất nước trình tại đại hội VI của Đảng, điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã 11 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 3 uỷ viên, đồng chí Đinh Phúc Nguyên làm Bí thư, đồng chí Tạ Viết Nhiễm làm Phó Bí thư, phụ trách tổ chức Đảng, bầu đồng chí Nguyễn Văn An: phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, quy tâm đổi mới toàn diện đất nước, đổi mới tư duy trì là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc (lần thứ VI) họp tại Hà Nội đề ra đường lối đổi mới, từng bước xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá, quan liêu bao cấp, thực hiện tự hạch toán kinh doanh, tiến tới xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.

Ngày 5/4/1988, Bộ chính trị ra Nghị quyết số 10-CT/TW về đổi mới quản lý nông nghiệp đề ra cơ chế khoán mới; xác định “hợp tác xã nông nghiệp là đơn vị kinh tế tự chủ, tự quản; hộ xã viên là đơn vị nhận khoán với hợp tác xã”, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Đảng uỷ xã tổ chức cho cán bộ đảng viên và nhân dân học tập quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thống nhất tư tưởng và hành động, khẩn trương chuẩn bị đề án theo tinh thần đổi mới quản lý hợp tác xã nông nghiệp; tiến hành rà soát, kiểm kê toàn bộ tài sản, ruộng đất sản xuất từng đội, nắm chắc lao động của từng hộ xã viên từng đội sản xuất làm cơ sở giao ruộng, bảo đảm công bằng, dân chủ. Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, củng cố ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng kế hoạch giao ruộng theo lao động và nhân khẩu. Để bảo đảm công bằng, Đảng uỷ xã chỉ đạo hợp tác xã chia ruộng theo khu vực, theo thửa, bảo đảm khi chia ruộng, có diện tích cấy chiếm, có diện tích cấy mùa, chia liền khoảnh không chia quá nhỏ nhiều mảnh. Đảng uỷ tập trung chỉ đạo hợp tác xã tiến hành thí điểm, sau khi rút kinh nghiệm sẽ chỉ đạo tiến hành trong toàn xã. Theo quy định, số diện tích đất 5 % do xã quản lý, sử dụng phục vụ ngân sách xã, xã chỉ đạo hợp tác xã tổ chức đấu thầu.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ chỉ đạo hợp tác xã chia đất sản xuất ưu tiên cho các gia đình chính sách, diện tích đất 5% xã chỉ đạo dành một số diện tích chia cho giáo viên, một số tổ chức đoàn thể cấy, thu sản lượng thấp.

Qua thực hiện Nghị quyết 10 của Đảng, từ nhận thức đến hành động cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Nhân dân chủ động sản xuất theo hướng thâm canh, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp năng suất cao, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Sau khi giao ruộng theo khoản 10, Đảng uỷ tiến hành rút kinh nghiệm trong các cấp các ngành, đánh giá ưu điểm, chỉ rõ một số khuyết điển, nhất là việc chia ruộng còn manh mún, chưa quy hoạch đất dành cho giao thông, thủy lợi.

Kết quả thực hiện khoán 10 là vô cùng to lớn góp phần giải phóng sức sản xuất, các hợp tác xã nêu cao vai trò chỉ đạo điều hành, các hộ xã viên tích cực đầu tư sản xuất góp phần quan trọng thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Năm 1988, toàn xã cây 571 ha (tăng 4 ha so với năm 1987). Tổng sản lượng lương thực 2784 tấn (trong quy thóc 154 tấn); bình quân lương thực đầu ngu kg (vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra). Xã hoàn đóng góp cho Nhà nước 122 % kế hoạch. Có được cả quả trên là do cấp uỷ Đảng, chính quyền, hợp tác xã cho động năng động vận dụng vào tình hình địa phương tổ thực hiện triệt để Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị góp thúc đẩy kinh tế xã Gia Phương từng bước phát triển.

Tuy nhiên, từ năm 1986 đến năm 1988 do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế (năm 1986 lạm phát lên đến 774 năm 1988 vẫn còn ở mức 398,3%), đời sống nhân dân trong xã gặp một số khó khăn, nguy cơ thiếu lương thực trong cán bộ, đảng viên, một số hộ dân diễn ra khá trầm trọng, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, hạn chế việc bán thóc để sử dụng vào các việc chữa thiết yếu, tăng cường trồng rau màu, phát triển các ngành nghề ổn định đời sống.

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện, Đảng uỷ chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Qua đó triển khai và tiến hành các bước bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp. Toàn xã có 9 tổ bầu cử. Cử tri trong xã bầu đúng đủ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện. Bầu Hội đồng nhân dân xã gồm 21 đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Áng được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Sau bầu cử bộ máy chính quyền được tăng cường củng cố, bổ sung một số cán bộ trẻ có trình độ vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong xã quan tâm thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công. Nhân dịp các ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sỹ (27 tháng 7), ngày Quốc khánh, ngày thành lập Đảng, dịp tết, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã tổ chức và vận động nhân dân quan tâm, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch của Huyện uỷ Gia Viễn về thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về “thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, cấp uỷ Đảng, chính quyền từ xã đến thôn xóm tích cực triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ văn hoá xã hướng dẫn các xóm xây dựng nội quy, quy định của xóm với nội dung bảo đảm thực hiện tiết kiệm, chống phố trương hình thức. Trong việc cưới, việc tang không ăn uống dài ngày, không mở loa to quá mức, từ 22 giờ trở đi không gây ồn ào ảnh hưởng các gia đình xung quanh; Đảng uỷ chỉ đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Đảng bộ quan tâm lãnh đạo công tác quân sự địa phương, ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tổ chức duy trì lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, chỉ đạo các chi uỷ, chính quyền, đoàn thể quần chúng tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân.

Đảng uỷ quan tâm lãnh đạo, quán triệt thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, về tình hình quốc tế, tình hình trong nước, tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam. Thực hiện Thông tri số 41-TT/TW và công văn số 397- CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức trao tặng Huy hiệu “40 năm tuổi Đảng”, “50 năm tuổi Đảng”, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ xem xét, lập danh sách đề nghị công nhận. Hai năm 1987-1988 Đảng uỷ xã lập danh sách đề nghị truy tặng huy hiệu “40 năm tuổi Đảng” cho 49 đồng chí

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung Đảng, kế hoạch của Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh, của Huyện uỷ Gia Viễn, về tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, ngày 22/4/1988, Đại hội Đảng bộ xã Gia Phương (lần thứ XVI được tiến hành. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 11 uỷ viên, ban Thường vụ 3 uỷ viên, bầu đồng chí Tạ Viết Nhiễm làm Bí thư Đảng uỷ, bầu đồng chí Đỗ Quang làm Phó Bí thư, bầu đồng chí Nguyễn Văn Áng làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (giữ chức vụ 6 tháng, tại cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Tạ Viết Nhiễm được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chức năng của từng tổ chức, Đảng uỷ chỉ đạo tiến hành sắp xếp bộ máy của Đảng uỷ, chị uỷ của bộ máy chính quyền, tinh giản biên chế cán bộ của hợp tác xã với mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm số đầu mối, giảm biên chế những hoạt động vẫn hiệu qủa, Đảng uỷ chỉ đạo tăng cường công tác kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Thực hiện Quyết Nghị của Bộ Chính trị ngày 6/12/1989, kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc huyện về thành lập hội cựu chiến binh các cấp, sau khi thống kê, đánh giá chất lượng sỹ quan, quân nhân về địa phương, Đảng uỷ đã chỉ đạo thành lập Hội cựu chiến binh xã Gia Phương. Đa số các sỹ quan và một số đồng chí hạ sỹ quan đang nghi hưu tại địa phương tham gia hội.

Tuy nhiên, hoạt động của một số đoàn thể quần chúng chưa đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nặng về hình thức. Phong trào hội viên giúp nhau giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất còn hạn chế. Hội nông dân tập thể, đoàn thanh niên chưa thu hút được động hội viên, thanh niên vào tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Gia Viễn, Đảng bộ xã Gia Phương tăng cường giáo dục, tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình, nhất là những khó khăn trong tình hình mới; khẳng định sự nhạy bén, kịp thời, sự nhanh chóng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong các hội nghị toàn Đảng bộ hoặc các chi bộ, Đảng uỷ tăng cường chỉ đạo sinh hoạt, thảo luận, bước đầu phân tích nguyên nhân sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa đó là sự sụp đổ một mô hình xã hội cụ thể; từ đó, tạo niềm tin tuyệt đối vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã cơ bản ổn định.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 9/11/1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiến hành đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội VII của Đảng, ngày 26 và ngày 27/10/1990, Đảng bộ Gia Phương tiến hành đại hội (vòng 1). Đảng bộ tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2000; Báo cáo Chính trị tại Đại hội VII của Đảng; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng; Báo cáo dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung).

Trong 2 ngày thảo luận có 31 ý kiến đóng góp, một số đảng viên gửi văn bản đóng góp. Sau đó Đảng uỷ chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào văn kiện dự thảo của Đảng. Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã (vòng 2) và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn thứ XVI. Đại hội Đảng bộ xã (lần một) tháng 10/1990 19 hội kiểm điểm, đánh giá tình hình địa phương sau 5 năm mới, chuẩn bị các điều kiện đưa kinh tế- xã hội Gia P. bước vào thời kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hội 10 năm (1991-2000).

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 430
  • Tất cả: 14 017
Đăng nhập